Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2019 Ngày 20 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/07/2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/08/2019 Quyết định số 2058/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/08/2019 Quyết định số 1980/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. 56