"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 1607 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2008 Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2015.
31/12/2008 Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 4 quy định về một số chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước giải toả đăng đáy để giải phóng luồng hàng hải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
31/12/2008 Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với: muối, đất, đá, cát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
30/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2009.
30/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu năm 2009.
30/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của thành phố Vũng Tàu.
30/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2009.
30/12/2008 Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.
30/12/2008 Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
29/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức năm 2009.
29/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn khác do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư.
29/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009.
29/12/2008 Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
26/12/2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
26/12/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009.
26/12/2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2009 của huyện Côn Đảo.
26/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi pháp luật năm 2009.
26/12/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2009.
26/12/2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009.
25/12/2008 Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2009 - 2010.
Chuyển tới trang:  /81     Số văn bản mỗi trang: 
15,548,265 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner