"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 517 văn bản được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2014 Quyết định số 2941/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý tài sản nhà nước cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2014.
31/12/2014 Quyết định số 2943/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa.
31/12/2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
31/12/2014 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
29/12/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Đất Đỏ.
26/12/2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật năm 2015.
26/12/2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015.
26/12/2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2015.
19/12/2014 Quyết định số 2790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
19/12/2014 Quyết định số 2792/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
19/12/2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/12/2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
18/12/2014 Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2015.
18/12/2014 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.
18/12/2014 Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn ngân sách nhà nước.
18/12/2014 Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/12/2014 Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư và danh mục các dự án, công trình cần cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/12/2014 Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/12/2014 Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/12/2014 Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Chuyển tới trang:  /26     Số văn bản mỗi trang: 
15,480,830 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner