"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thi đua khen thưởng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 34 văn bản thuộc lĩnh vực Thi đua khen thưởng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/01/2020 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các ngày lễ lớn trong năm 2020.
10/12/2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
14/06/2019 Quyết định số 1514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
13/06/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
12/02/2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).
04/10/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2623/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2006 về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Chương VIII của quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
12/02/2018 Quyết định số 433/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện và lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
07/02/2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018) và các ngày lễ lớn trong năm 2018.
18/01/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
14/08/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
25/05/2016 Quyết định số 1285/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
25/05/2016 Quyết định số 1282/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.
29/04/2016 Quyết định số 1014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình học tập, bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.
15/03/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các khối thi đua thuộc thành phố Bà Rịa.
15/02/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
12/01/2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp; kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm 2016.
16/12/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo.
01/12/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
12/10/2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
31/08/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
15,452,308 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner