"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cơ cấu tổ chức (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 18 văn bản thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25/12/2015 Quyết định số 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
28/10/2015 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.
21/10/2015 Quyết định số 2544/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bà Rịa.
19/10/2015 Quyết định số 2480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
16/07/2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
16/07/2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, ngày 18 tháng 12 năm 2014 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015.
16/07/2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, ngày 18 tháng 12 năm 2014 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015.
10/07/2015 Quyết định số 1534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
11/06/2015 Quyết định số 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bà Rịa.
10/06/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Long Điền.
05/05/2015 Quyết định số 908/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
05/05/2015 Quyết định số 907/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
17/04/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ huyện Long Điền.
25/03/2015 Quyết định số 606/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.
13/02/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bà Rịa.
05/02/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
30/01/2015 Quyết định số 225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V.
07/01/2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,521,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner