"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 68           Năm 2007 Ngày 31 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
17/01/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Bà Rịa năm 2007. 03
17/01/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị xã năm 2007. 09
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
23/01/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007. 13
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
17/01/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007. 19
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2007 Quyết định số 2286/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Côn Đảo. 24
15,278,323 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner