"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 71           Năm 2007 Ngày 06 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10/01/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 04
02/08/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND hĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2007. 05
02/08/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2007. 11
02/08/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc cho phép tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền. 13
02/08/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về bổ sung điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 15
02/08/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc thu phí thẩm định và lệ phí cấp phép đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 17
02/08/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 22
02/08/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc ban hành chế độ thu phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh. 27
02/08/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh. 32
02/08/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 40
02/08/2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 41
02/08/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. 42
02/08/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân tỉnh. 43
02/08/2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 44
02/08/2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về giá đất đô thị loại III trên địa bàn thị xã Bà Rịa. 45
02/08/2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc quyết định biên chế sự nghiệp năm 2008 và thông qua kế hoạch biên chế hành chính năm 2008. 47
02/08/2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 48
02/08/2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về ban hành đề án xã hội hóa hoạt động văn hóa giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 50
02/08/2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND về ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 52
02/08/2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND phê chuẩn việc nâng chế độ trợ cấp cho đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 54
02/08/2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND về việc ban hành các chế độ, bố trí nhân sự trực và mức thu học phí đào tạo của ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 57
02/08/2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND về ban hành chế độ phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sĩ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 59
15,548,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner