"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2008 Ngày 03 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
24/01/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2008. 03
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
24/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2008 của huyện Côn Đảo. 15
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
27/12/2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008. 19
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
10/01/2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2008. 21
10/01/2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của thành phố Vũng Tàu. 24
10/01/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu năm 2008. 26
10/01/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2008. 33
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
07/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND cHỈ THỊ Về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 36
07/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tổ chức quả lý, điều hành ngân sách năm 2008 của huyện Xuyên Mộc. 41
07/01/2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008. 44
25/01/2008 Quyết định số 227/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. 46
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/01/2008 Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 53
30/01/2008 Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nhà hát Đất Đỏ, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 58
30/01/2008 Quyết định số 694/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chợ Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 60
15,247,298 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner