"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2009 Ngày 07 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
05/12/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2009. 03
05/12/2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2009 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. 14
05/12/2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2010 và các biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 24
05/12/2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị hành chính và sự nghiệp năm 2009 của tỉnh. 26
05/12/2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 27
05/12/2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 29
05/12/2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND về việc quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
05/12/2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND về việc đề nghị phê duyệt bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 32
05/12/2008 Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh. 33
05/12/2008 Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án “xã hội hóa giáo dục - đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2015”. 35
05/12/2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án “tiếp tục thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2009 - 2010”. 37
05/12/2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. 39
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
26/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi pháp luật năm 2009. 41
26/12/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2009. 45
26/12/2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009. 51
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
29/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức năm 2009. 55
15,247,578 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner