"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2009 Ngày 15 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/12/2008 Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
19/12/2008 Quyết định số 78A/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị hành chính và sự nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 20
23/12/2008 Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 24
23/12/2008 Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước giải toả đăng đáy để giải phóng luồng hàng hải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
25/12/2008 Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ban hành đề án tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2009 - 2010. 38
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
30/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2009. 53
30/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu năm 2009. 56
30/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của thành phố Vũng Tàu. 63
15,247,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner