"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2009 Ngày 19 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/12/2008 Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
30/12/2008 Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 06
30/12/2008 Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 17
31/12/2008 Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2015. 25
31/12/2008 Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung Điều 4 quy định về một số chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước giải toả đăng đáy để giải phóng luồng hàng hải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
31/12/2008 Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ban hành bảng quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với: muối, đất, đá, cát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
26/12/2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2009 của huyện Côn Đảo. 32
15/12/2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục, pháp luật trên địa bàn huyện Côn Đảo từ năm 2008 đến năm 2012. 37
26/12/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009. 48
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
15/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 50
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
17/12/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Thành năm 2009. 52
17/12/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; số bổ sung ngân sách xã, thị trấn và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án do huyện quyết định đầu tư và quản lý vốn năm 2009. 60
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
30/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2009. 66
15,240,308 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner