"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2010 Ngày 06 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
28/12/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi pháp luật năm 2010. 04
28/12/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ đầu tư, xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2010. 08
28/12/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2010. 15
28/12/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về việc tổng kết đề án giảm nghèo huyện Côn Đảo giai đoạn 2006 – 2010. 20
28/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc chia tách khu dân cư số 3 thành hai khu dân cư. 22
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
24/12/2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2010. 23
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
18/12/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010. 30
22/12/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Công thương. 37
22/12/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Y tế. 44
22/12/2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Thành. 51
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
29/12/2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2010. 58
29/12/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu năm 2010. 60
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
24/12/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 của Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành quy chế làm việc mẫu của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. 66
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
28/12/2009 Quyết định số 4726/2009/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Xuyên Mộc từ năm 2009 đến năm 2012. 67
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/12/2009 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên Đán năm Canh Dần – 2010 và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03 tháng 02 năm 1930 - ngày 03 tháng 02 năm 2010). 76
15,523,550 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner