"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2010 Ngày 08 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
15/01/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đất Đỏ từ năm 2010 đến năm 2012”. 03
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
04/02/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2010. 11
08/02/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/02/2010 Quyết định số 496/QĐ-UBND công bố bổ sung một số thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 22
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01/02/2010 Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: hệ thống xử lý chất thải rắn cho các Trung tâm Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 46
03/02/2010 Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 51
10/02/2010 Quyết định số 446/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2009 - 2010. 54
10/02/2010 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. 56
24/02/2010 Quyết định số 529/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 59
15,251,460 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner