"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2012 Ngày 06 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/10/2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
25/10/2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09
31/10/2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
12/11/2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ban hành quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 54
19/11/2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 71
19/11/2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về việc quy định chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 73
26/11/2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 76
26/11/2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 83
27/11/2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế công nhận “Gia đình văn hóa”, “Thôn, ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 90
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/09/2012 Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc đổi tên Công ty Công trình Đô thị thị xã Bà Rịa thành Công ty Công trình Đô thị thành phố Bà Rịa. 101
25/09/2012 Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc chuyển đổi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa thành các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 102
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/09/2012 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 105
11/10/2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc triển khai Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 107
19/11/2012 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc triển khai công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 109
30/10/2012 Quyết định số 5354/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 112
15,065,631 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner