"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2013 Ngày 01 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
07/12/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước. 11
07/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2013. 13
07/12/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. 34
07/12/2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính và sự nghiệp năm 2013. 36
07/12/2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 38
07/12/2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND phê duyệt Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. 39
07/12/2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND phê duyệt Đề án đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 41
07/12/2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND phê duyệt Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 43
07/12/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. 45
07/12/2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. 47
07/12/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 49
07/12/2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND phê chuẩn Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 51
07/12/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn đề án quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020. 53
07/12/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
07/12/2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND phê chuẩn việc thu và mức thu lệ phí hộ tịch áp dụng đối với việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
07/12/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn. 59
07/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 61
07/12/2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 63
07/12/2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2013. 67
15,538,304 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner