"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2013 Ngày 04 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/12/2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
18/12/2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 05
28/12/2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND về trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 15
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
26/12/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc triển khai thực hiện "Quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu''. 19
18/12/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều của ''Quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu'' ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa). 21
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
27/12/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2012 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2013. 24
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
10/12/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản phân cấp năm 2012. 32
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
19/12/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 43
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
18/12/2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực xây dựng, môi trường trên địa bàn huyện Long Điền. 49
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
21/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2013. 51
21/12/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2013 của thành phố Vũng Tàu. 54
21/12/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của thành phố Vũng Tàu. 61
21/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2013. 63
21/12/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về việc thông qua đề án ''Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020''. 65
21/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn đề án ''Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020''. 67
15,251,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner