"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2013 Ngày 09 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/01/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013. 03
04/02/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính và sự nghiệp năm 2013. 09
18/02/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh. 12
22/02/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
01/03/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ. 30
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
07/03/2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 trên địa bàn huyện Long Điền. 42
08/03/2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2013. 49
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
14/03/2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2013 trên địa bàn huyện Tân Thành. 53
28/02/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/01/2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 71
21/01/2013 Quyết định số 224/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 79
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/03/2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 110
04/03/2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013). 114
15,556,885 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner