"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2013 Ngày 05 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/05/2013 Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
20/03/2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 06
08/04/2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 11
17/04/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ban hành chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 – 2015 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 21
02/05/2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể về thời hạn phối hợp, xem xét, thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo. 30
09/05/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. 38
22/05/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2012/QĐ-UBNĐ ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
24/05/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 44
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/03/2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại -dịch vụ, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013. 48
15,249,104 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner