"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2013 Ngày 20 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
18/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013. 09
18/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước. 11
18/07/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tăng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo. 19
18/07/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND phê chuẩn nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 21
18/07/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND phê chuẩn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 22
18/07/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND phê chuẩn việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu. 24
18/07/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND phê chuẩn chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các Hội có tính chất đặc thù năm 2013. 26
18/07/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND phê chuẩn chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
18/07/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
18/07/2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 35
18/07/2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bầu. 36
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
19/07/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/07/2013 Quyết định số 1591/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội năm 2013 trên địa bàn tỉnh. 50
15,484,624 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner