"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52 + 53           Năm 2013 Ngày 09 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/07/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 369/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
15/07/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc ban hành giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 05
25/07/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề. 09
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
08/07/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 14
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
26/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2012. 29
26/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách nhà nước, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2013. 32
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
24/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 36
24/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 của thành phố Vũng Tàu. 40
24/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của thành phố Vũng Tàu. 47
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
21/05/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2009 - 2014. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/05/2013 Quyết định số 1204/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án ''Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường'' trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2013 đến năm 2016. 51
29/07/2013 Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng của dự án ''Nâng cao năng suất và chất lượng sản phạm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015'' ban hành kèm theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 64
06/08/2013 Quyết định số 1704/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 59/2004/CT-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh về việc một số vấn đề trong quản lý đất đai, xây dựng để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo. 66
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/07/2013 Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 68
15/07/2013 Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước, xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 99
15,247,960 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner