"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2014 Ngày 02 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/12/2013 Chỉ thị số 28/2013/CT-UBND về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
21/11/2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 10
02/12/2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 17
06/12/2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 21
17/12/2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 26
20/12/2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 36
23/12/2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 43
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
17/10/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường tạm thời trên địa bàn huyện Côn Đảo. 45
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
27/11/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/12/2013 Chỉ thị số 25/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo thu đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước. 89
26/12/2013 Chỉ thị số 27/CT-UBND về điều hành đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014. 93
07/11/2013 Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 97
20/11/2013 Quyết định số 2665/QĐ-UBND về việc công khai, minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu. 112
06/12/2013 Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm giống thuỷ sản tập trung tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 115
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/11/2013 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 118
15,248,026 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner