"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2014 Ngày 02 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/12/2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
24/12/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật năm 2014. 14
24/12/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014. 18
24/12/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2013 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2014. 23
24/12/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Côn Đảo. 31
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
30/12/2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014 trên địa bàn huyện Long Điền. 33
30/12/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, sử dụng còi hụ cảnh báo thiên tai, báo động phòng không nhân dân, thời gian đến và tan sở đối với cán bộ - công chức viên chức - người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp. 40
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
27/12/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 46
27/12/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2014. 47
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/10/2013 Quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 49
15,249,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner