"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2014 Ngày 18 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/08/2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
29/07/2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013. 21
29/07/2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách nhà nước, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2014. 25
29/07/2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản – sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản – sự nghiệp kinh tế 06 tháng cuối năm 2014 và dự kiến danh mục vốn xây dựng cơ bản năm 2015. 31
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
23/07/2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2014 của thành phố Vũng Tàu. 47
23/07/2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 của thành phố Vũng Tàu. 53
23/07/2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” tại thành phố Vũng Tàu. 55
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/07/2014 Quyết định số 1656/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 -2015. 57
05/08/2014 Quyết định số 1639/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Công trình: xây dựng tôn tạo đền thờ Côn Đảo – huyện Côn Đảo. 64
05/08/2014 Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Công trình: Trụ anten tự đứng cao 90m thuộc dự án trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 71
05/08/2014 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. 76
07/08/2014 Quyết định số 1655/QĐ-UBND phê duyệt dự án tăng cường công tác truyền thông môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, giai đoạn 2014 - 2016. 80
11/08/2014 Quyết định số 1671/QĐ-UBND phê duyệt đầu tư hỗ trợ dự án xây dựng cơ sở sơ chế, tạm trữ rau an toàn thuộc đề án phát triển cơ điện sơ chế, chế biến bảo quản nông lâm sản sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu giai đoạn 2012 - 2017. 84
12/08/2014 Quyết định số 1695/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2014 của chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 87
15,249,026 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner