"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 87 + 88           Năm 2014 Ngày 21 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18/12/2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
18/12/2014 Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2015. 12
18/12/2014 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. 31
18/12/2014 Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn ngân sách nhà nước. 33
18/12/2014 Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 50
18/12/2014 Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư và danh mục các dự án, công trình cần cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 74
18/12/2014 Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 95
18/12/2014 Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 112
18/12/2014 Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 114
18/12/2014 Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn năm 2010-2015. 117
18/12/2014 Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến trụ sở tại thành phố Bà Rịa. 119
15,259,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner