"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 79 + 80           Năm 2015 Ngày 09 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16/07/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
16/07/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015. 08
16/07/2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 10
16/07/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư và danh mục các dự án, công trình cần cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 18
16/07/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh. 48
16/07/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2025. 50
16/07/2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 53
16/07/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND phê duyệt đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018. 55
16/07/2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 58
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/08/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 61
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16/07/2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, ngày 18 tháng 12 năm 2014 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015. 75
16/07/2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015. 78
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/08/2015 Quyết định số 1733/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 80
14,572,649 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner