"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2016 Ngày 02 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/12/2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ban hành đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020. 03
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
16/12/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo. 29
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
01/12/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 30
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11/12/2015 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. 51
11/12/2015 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND phê duyệt mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 53
11/12/2015 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động trong các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2016. 55
11/12/2015 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2016. 56
11/12/2015 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016. 58
15,016,132 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner