"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2016 Ngày 21 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
08/04/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Long Điền. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/02/2016 Quyết định số 283/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V. 05
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/03/2016 Quyết định số 572/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015. 37
22/03/2016 Quyết định số 614/QĐ-UBND ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
22/03/2016 Quyết định số 615/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 53
30/03/2016 Quyết định số 692/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. 67
07/04/2016 Quyết định số 785/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp xử lý tình huống khi có nhiều người khiếu nại, tố cáo phức tạp tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 73
15,537,962 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner