"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2016 Ngày 01 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/01/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
15/01/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 08
18/01/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
04/02/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 19
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
02/02/2016 Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn huyện Long Điền. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/01/2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2016. 32
15/01/2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
19/01/2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND về điều hành đầu tư công năm 2016. 44
11/01/2016 Quyết định số 27/QĐ-UBND ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/01/2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp; kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm 2016. 58
11/01/2016 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 61
11/01/2016 Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 78
15,508,590 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner