"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 119 + 120           Năm 2016 Ngày 15 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/12/2016 Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND phê duyệt đề án điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh. 04
09/12/2016 Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND phê duyệt đề án giảm thiểu tai nạn giao thông giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 15
09/12/2016 Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 và bãi bỏ Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện trợ cấp khuyến khích đối với một số đối tượng công chức, viên chức, nhân viên công tác trong các ngành giáo dục, y tế, kiểm lâm, văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo. 18
09/12/2016 Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 20
09/12/2016 Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 26
09/12/2016 Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nhiệm kỳ 2016-2021. 28
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/12/2016 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. 39
09/12/2016 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND phê duyệt phương án phân bổ ngân sách năm 2017. 41
09/12/2016 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND phê duyệt kinh phí chi trả cho số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017. 44
09/12/2016 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại xã Kim Long, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đô thị loại V. 46
09/12/2016 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đô thị loại IV. 47
09/12/2016 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2017. 48
09/12/2016 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017. 49
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/11/2016 Quyết định số 3347/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Sữa học đường cho học sinh trong trường mầm non, trẻ dưới 6 tuổi các trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 51
30/11/2016 Quyết định số 3399/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 61
05/12/2016 Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. 70
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01/12/2016 Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 73
06/12/2016 Quyết định số 3497/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vốn ngân sách thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 83
15,502,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner