"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2017 Ngày 19 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/12/2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2017. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/02/2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND về điều hành đầu tư công năm 2017. 06
09/01/2017 Quyết định số 24/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, Kết luận số 14-KL/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
24/02/2017 Quyết định số 393/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/02/2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. 38
15/03/2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
17/03/2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018. 49
17/01/2017 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp xã thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 53
15,023,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner