Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 02/01/2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/12/2013 Chỉ thị số 28/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 09)
21/11/2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 10 đến trang 16)
02/12/2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 17 đến trang 20)
06/12/2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 25)
17/12/2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 35)
20/12/2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 42)
23/12/2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều của Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 43 đến trang 44)
17/10/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường tạm thời trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 45 đến trang 69)
27/11/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ. (từ trang 70 đến trang 88)
11/12/2013 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo thu đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước. (từ trang 89 đến trang 92)
26/12/2013 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều hành đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 93 đến trang 96)
07/11/2013 Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 97 đến trang 111)
20/11/2013 Quyết định số 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai, minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu. (từ trang 112 đến trang 114)
06/12/2013 Quyết định số 2780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm giống thuỷ sản tập trung tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 115 đến trang 117)
22/11/2013 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 118 đến trang 123)
15,248,299 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner