Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 54 xuất bản ngày 02/07/2007: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/06/2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công bố văn bản pháp luật trên Công báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 07)
21/06/2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. (từ trang 08 đến trang 12)
26/06/2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. (từ trang 13 đến trang 20)
18/06/2007 Quyết định số 2126/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán phần thay đổi và bổ sung một số hạng mục công trình Nhà văn hóa thị xã Bà Rịa. (từ trang 21 đến trang 23)
19/06/2007 Quyết định số 2173/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung khối lượng và dự toán xây dựng Trường Mầm non xã Long Phước, thị xã Bà Rịa. (từ trang 24 đến trang 25)
26/06/2007 Quyết định số 2217/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 7 và 8 Điều 1 Quyết định số 10616/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tân Thành. (từ trang 26 đến trang 27)
26/06/2007 Quyết định số 2220/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 28 đến trang 30)
26/06/2007 Quyết định số 2224/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Mục 1 Điều 1 của Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. (từ trang 31 đến trang 32)
27/06/2007 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 02 (xây lắp hạ tầng kỹ thuật) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Bèo 1, huyện Đất Đỏ. (từ trang 33 đến trang 34)
28/06/2007 Quyết định số 2227/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình đường số 12 từ TD20 ÷ TD21 (Km 0 + 350 ÷ Km 0 + 724.1) Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành. (trang 35)
28/06/2007 Quyết định số 2231/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục công trình kè đá, cổng, hàng rào, thuộc công trình Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 37)
28/06/2007 Quyết định số 2247/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thị xã Bà Rịa năm 2007. (từ trang 38 đến trang 39)
28/06/2007 Quyết định số 2248/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu năm 2007. (từ trang 40 đến trang 41)
28/06/2007 Quyết định số 2249/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Tân Thành năm 2007. (từ trang 42 đến trang 43)
28/06/2007 Quyết định số 2250/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Đất Đỏ năm 2007. (từ trang 44 đến trang 45)
28/06/2007 Quyết định số 2251/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Long Điền năm 2007. (từ trang 46 đến trang 47)
28/06/2007 Quyết định số 2252/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Xuyên Mộc năm 2007. (từ trang 48 đến trang 49)
28/06/2007 Quyết định số 2253/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Châu Đức năm 2007. (từ trang 50 đến trang 51)
28/06/2007 Quyết định số 2262/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2007 dự án hỗ trợ tăng cường năng lực hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 53)
28/06/2007 Quyết định số 2263/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 4, Điều 1, Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình xây dựng, sửa chữa chợ Vũng Tàu (khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 54 đến trang 55)
29/06/2007 Quyết định số 2271/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Thanh Bình, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 56 đến trang 57)
14,508,121 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner