Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 71 + 72 xuất bản ngày 10/07/2015: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/06/2015 Quyết định số 1321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ III, huyện Tân Thành. (từ trang 04 đến trang 05)
12/06/2015 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: dự án: Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 12)
18/06/2015 Quyết định số 1285/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Công thương năm 2015. (từ trang 13 đến trang 24)
18/06/2015 Quyết định số 1299/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: xây dựng, sửa chữa một số hạng mục tại Trường Chính trị tỉnh. (từ trang 25 đến trang 26)
19/06/2015 Quyết định số 1302/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp (Đoạn từ cầu Dài đến Đập Thầu), xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. (từ trang 27 đến trang 28)
19/06/2015 Quyết định số 1303/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, điều chỉnh đợt 4 Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh sách tàu cá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa năm 2015. (từ trang 29 đến trang 30)
19/06/2015 Quyết định số 1304/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Đội công tác Biên phòng Hồ Cốc, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 31 đến trang 33)
23/06/2015 Quyết định số 1347/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015. (từ trang 34 đến trang 35)
24/06/2015 Quyết định số 1365/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật năm 2015. (từ trang 36 đến trang 40)
25/06/2015 Quyết định số 1383/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 41 đến trang 48)
29/06/2015 Quyết định số 1392/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản tập trung tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp huyện Côn Đảo năm 2015. (từ trang 49 đến trang 51)
29/06/2015 Quyết định số 1403/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: Đồn Công an khu công nghiệp Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (từ trang 52 đến trang 56)
29/06/2015 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu du lịch Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 58)
29/06/2015 Quyết định số 1405/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nam Bình tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 61)
29/06/2015 Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT và Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 62 đến trang 63)
01/07/2015 Quyết định số 1447/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác nâng cấp trang thông tin thành cổng thông tin điện tử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 64 đến trang 65)
06/07/2015 Quyết định số 1469/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa năm 2015. (từ trang 66 đến trang 67)
07/07/2015 Quyết định số 1510/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp trang thiết bị y tế tuyến cơ sở. (từ trang 68 đến trang 71)
07/07/2015 Quyết định số 1511/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyêt kế hoạch thực hiện của Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2015 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 72 đến trang 74)
09/07/2015 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập (lần 1), công trình hồ chứa nước Gia Hoét I, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 75 đến trang 78)
09/07/2015 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 79 đến trang 87)
09/07/2015 Quyết định số 1520/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 88 đến trang 89)
09/07/2015 Quyết định số 1522/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng mạng cấp nước 03 xã Tóc Tiên, Hắc Dịch và Sông Xoài. (từ trang 90 đến trang 92)
15,280,013 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner