Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 52 + 53 xuất bản ngày 09/08/2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/07/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 369/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 04)
15/07/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 05 đến trang 08)
25/07/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề. (từ trang 09 đến trang 13)
08/07/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Bà Rịa. (từ trang 14 đến trang 28)
26/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 29 đến trang 31)
26/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách nhà nước, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 32 đến trang 35)
24/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. (từ trang 36 đến trang 39)
24/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 của thành phố Vũng Tàu. (từ trang 40 đến trang 46)
24/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của thành phố Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 48)
21/05/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2009 - 2014. (từ trang 49 đến trang 50)
23/05/2013 Quyết định số 1204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án ''Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường'' trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2013 đến năm 2016. (từ trang 51 đến trang 63)
29/07/2013 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng của dự án ''Nâng cao năng suất và chất lượng sản phạm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015'' ban hành kèm theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 64 đến trang 65)
06/08/2013 Quyết định số 1704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Chỉ thị số 59/2004/CT-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh về việc một số vấn đề trong quản lý đất đai, xây dựng để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo. (từ trang 66 đến trang 67)
04/07/2013 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 68 đến trang 98)
15/07/2013 Quyết định số 1574/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước, xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 99 đến trang 100)
15,543,075 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner